Työterveysyhteistyö

Työterveysyhteistyöllä tarkoitetaan työnantajan, työntekijöiden sekä työterveyshuollon suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä, jonka päämääränä on edistää

 • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä,
 • työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta,
 • työyhteisön toimintaa sekä
 • työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä.


Mitä työterveysyhteistyö on käytännössä?

Suunnitelluista toimenpiteistä osan toteuttaa työnantaja ja työntekijät, osan työterveyshenkilöstö ja osa tehdään yhdessä.

Esimerkiksi:

 • Työkykyä ylläpitävää toimintaa (tyky-toiminta) toteuttaa ensisijaisesti työpaikka sisäisin toimenpitein. Työterveyshenkilöstöä voi hyödyntää suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Työturvallisuuslain mukainen riskinarviointi on työpaikalla toteutettavaa. Työterveyshuolto voi osallistua riskien arvioimiseen terveydelliseltä kannalta, mikäli työpaikka niin haluaa.
 • Terveystarkastukset ja kuntoutukseen ohjaus ovat työterveyshenkilöstön osaamisaluetta. Samoin sairaanhoito, mutta sen mukana olon ja laajuuden työterveyspalveluissa päättää kuitenkin työnantaja, mutta siitä tulee keskustella työntekijöiden kanssa ennen päätöksen tekemistä.
 • Yhdessä on luontevaa tehdä työpaikkaselvitys, arvioida vaarat ja kuormitukset sekä miettiä parannusehdotuksia. Riskinarviointi ja työpaikkaselvitys tähtäävät samaan päämäärään ja ne voidaankin tehdä yhdessä ja samalla kertaa ajan ja voimavarojen säästämiseksi. Alle 20 työntekijän yrityksille on valmis menetelmäkin olemassa (Pienyrityksen työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta. Työturvallisuus- ja työterveyskansio. Työterveyslaitos 2012).
 • Yhteistyötä on myös työterveyshuollon toiminnan suunnittelu, tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen ja vaikutusten seuranta.

Vastuut

 • Työnantajalla on vastuu työpaikan työturvallisuus- ja työterveystoiminnan järjestämisestä. Työantajan tahtotila vie asioita eteenpäin.
 • Työntekijöiden vastuulla on pitää huolta itsestään ja työtovereista sekä toimia asetettujen päämäärien mukaisesti.
 • Työterveyshenkilöstön vastuu on toimia hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaan.

 Lisätietoa