Työssäjaksaminen

Nykyään arki on usein aikataulutettua niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Tämä näkyy kiireen kokemisena ja olona, ettei pysty hallitsemaan kaikkea, mitä eteen tulee. Hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kannalta on tärkeää, miten mielekkääksi ja hallittavaksi työntekijä kokee oman työnsä. Rakennusalalla työkykyä ja työhyvinvointia lisäävinä tekijöinä ovat vaihtuvat työmaat ja tilanteet sekä erilaiset päivät. Työn mukanaan tuomat haasteet koetaan tärkeiksi myös työssä viihtymisen kannalta.

Työssä jaksamiseen vaikuttaa myös se, kuinka hyvät vaikutusmahdollisuudet työntekijällä on omaan työhönsä, kuinka työtä arvostetaan, ovatko työn tavoitteet selkeät ja kokeeko, että omalla työllä on jokin merkitys. Lisäksi työn sujuminen lisää työssä jaksamista eli tuleeko työpäivän aikana paljon yllätyksiä, miten työt on organisoitu, toimiiko tarvittavat työvälineet ja järjestelmät kunnolla. Mikäli työ sujuu hyvin, on se samalla työntekijälleen palkitsevaa ja tuottavaa. Kun työ palkitsee tekijäänsä, niin ihminen jaksaa työssään paremmin ja jaksaa innostua uusista asioista.

Työssä jaksamisen ylläpitämisessä ja edistämisessä tärkeää on se, miten osaa asettaa tehtävät asiat tärkeysjärjestykseen ja miten tasapainottaa työn ja vapaa-ajan. Yleensä kaikkia asioita ei tarvitse tehdä yhtä aikaa. Itselleen pitää antaa myös aikaa palautua töistä.