Työkyvyn tuki

Jokaisella työntekijällä on oikeus saada tukea työkyvylleen. Työ yleensä tukee terveyttä. Työkyky syntyy ja paranee työssä. Sen vuoksi työkyvyn tehokkain tukeminen tapahtuu työpaikalla. Sekä esimies ja työntekijä ovat keskeisiä vaikuttajia työkykyasioissa.

 • Työkyvyn tuki on jokaisen työntekijän oikeus
 • Esimiehellä on tärkeä rooli työkyvyn tukemisessa
 • Työkyvyn johtamisesta päättää organisaation johto
 • Työterveyshuolto tukee esimiestä työkyvyn johtamisessa

Työkyvyn johtaminen perustuu työpaikalla sovittuihin käytäntöihin. Työkyvyn johtamisesta päättää organisaation johto. Toimintatavat sovitaan selkeästi johdon, henkilöstöhallinnon ja työntekijöiden kesken. Työterveyshuolto toimii työpaikan tukena työkykyasioissa. Pelkkä ohjeistus tai malli ei kuitenkaan riitä. Esimiehet tarvitsevat konkreettisia työvälineitä ja ohjausta työkyvyn tukemiseen. Keskeinen työväline työkyvyn tukemiseen on työkyvyn varhainen tuki.

Milloin työkyvyn varhainen tuki otetaan käyttöön?

Työpaikalla on hyvä sopia varhaisen tuen toimintamallin käyttöönotosta. Varhaisen tuen toimintamallia tukee sairauspoissaolojen seuranta työpaikalla.  Sopimisen lisäksi tarvitaan johdon ja esimiesten koulutusta sekä tiedottamista henkilöstölle yhteisestä toimintatavasta.

Työkyvyn tukeminen on aiheellista, kun

 • esimies havaitsee tarpeen
 • työntekijä havaitsee tarpeen
 • työterveyshuolto havaitsee tarpeen
 • työtoveri tai työsuojelu havaitsee tarpeen.

Varhaisen tuen keskustelun tarpeen voi ottaa esille esimies, työntekijä, työsuojelu tai työterveyshuolto. Työntekijän subjektiivinen oikeus työkyvyn tukemiseen on tärkeä periaate. Työntekijä voi ottaa uskotun miehen tai luottamusmiehen tuekseen keskusteluun.

Varhainen työtehtävien muokkaaminen

Usein työntekijä pystyy selviytymään ainakin osasta työtehtäviään vaivoistaan huolimatta. Työpaikalla toteutetut muutokset ovat silloin tehokas keino vähentää sairauspoissaoloja ja oireista aiheutuvaa tuottavuuden alenemaa. Edellytyksenä kuitenkin on, että muutokset tehdään riittävän varhaisessa vaiheessa.

Muutokset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon, esimiehen ja työntekijän kanssa. Tämä edellyttää sellaisten toimintatapojen käyttöä, joilla työntekijää tuetaan itse tuottamaan tietoa kokemistaan työnteon ongelmista ja ehdotuksia niiden ratkaisuiksi. Työhön paluun tukemisessa yksilöllinen ohjaus on osoittautunut tehokkaammaksi kuin ryhmätason toimenpiteet.

Työpaikalla selvitetään:

 • Onko ja millä tavalla työkuormitus vaikuttanut oireiden ilmaantumiseen tai pahentumiseen?
 • Mitkä työtehtävät sujuvat?
 • Minkä työtehtävien tekemisessä oireista on haittaa?
 • Miten työtä pitäisi muokata, jotta oireet helpottaisivat ja työntekijä selviäisi työssä paremmin?

Osasairausvapaa voi helpottaa työhön paluuta

Aina työntekijän työssä jatkaminen normaalisti ei ole kivun tai toimintakyvyn alentumisen vuoksi mahdollista. Pitkiä sairauslomia kannattaa kuitenkin välttää, koska ne voivat hidastaa toipumista ja pitkältä sairauslomalta palaaminen takaisin töihin voi olla vaikeaa.

Viime vuosina on kehitetty uusia keinoja tukea muun muassa liikuntaelinvaivojen vuoksi vähintään kaksi viikkoa kestäneellä sairauslomalla olleita työntekijöitä heidän palatessaan töihin. Osasairauspäivärahan avulla voidaan tukea työhön paluuta tilanteissa, joissa työntekijä selviytyisi osasta työtehtäviään, mutta ei kykene tekemään täyttä työpanosta. Edellytyksenä on, että työntekijä palaa omiin, mahdollisesti hieman muokattuihin työtehtäviinsä. Työaika on 40–60% normaalista työajasta.

Perusedellytyksenä osasairauspäivärahan käytön onnistumiselle ovat yksilölähtöinen työjärjestelyjen suunnittelu, esimiehen ja työyhteisön antama tuki, sekä työterveyshuollon kanssa tehty yhteistyö. Tärkeitä ovat myös työkyvyn seurantaan ja tukemiseen liittyvät yhteisesti sovitut toimintamallit ja työkuntojouston kehittäminen työjärjestelyin. Työpaikalla yhdessä sovitut menettelytavat varmistavat työntekijöiden tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun.

Jotta varhaisen osasairausvapaan vaikutuksista tuki- ja liikuntaelinsairauksiin saataisiin parempaa näyttöä, Työterveyslaitoksella on käynnistetty tutkimus, jossa selvitetään työhön paluuta osasairausvapaan ja sairausloman jälkeen tuki- ja liikuntataelinsairauden varhaisvaiheessa.

Lisätietoa