Hyvät ratkaisut

Perehdyttämiseen konkretiaa

Yrityksemme työntekijät ovat vierailleet Turvapuistossa, jossa turvallisuuteen perehdytään konkreettisesti.
Fjäder-

Turvapuistossa opitaan tekemällä

Ruduksen tavoite on parantaa paitsi yrityksen omaa myös koko rakennusalan työturvallisuutta. Tavoite eteni käytännön toteutukseen, kun Rudus vuonna 2009 rakensi ja avasi Espoon Ämmässuolle Euroopan ensimmäisen turvapuiston.
http://www.rudus.fi/turvapuisto

Rudus-turvapuiston rakentamisen lähtökohtana oli ”tekemällä oppii”. Oppimisympäristö siirrettiin luokkahuoneista ulos harjoitteluradalle. Koulutukseen kuuluu erottamattomina osina esimiesvalmennus sekä hyviin käytäntöihin perustuvat turvallisuustreenit. Rudus-turvapuistossa on konkreettisia esimerkkejä todellisista rakennusalan vahinkotapahtumista. Oppilaille kerrotaan, mitä onnettomuuksia missäkin tilanteessa on sattunut ja miten onnettomuudet ovat vältettävissä. Nämä parhaat käytännöt perustuvat Ruduksen emoyhtiön CRH-konsernin kokemuksiin ja niistä johdettuihin 16 työturvallisuusmääräykseen tapaturmaisten kuolemien estämiseksi.

Yhteistyökumppaneiksi turvapuistoa kehittämään ja hyödyntämään Rudus on saanut runsaasti rakennusalan urakoitsijoita ja muita alan yrityksiä.

Rudus-

Työn turvallisuussuunnitelmat (TTS) avainasemassa

Työvaiheen alkaessa tehdään aina työn turvallisuussuunnitelma (TTS). Työnjohtajan johdolla työryhmä miettii yhdessä mitä asioita tehdään, mitä vaaroja tehtäviin liittyy ja miten riskejä vähennetään. Vuonna 2013 yrityksessä tehtiin yli 5000 suunnitelmaa. Turvallisuussuunnitelman tekeminen varmistaa paitsi tiedonkulun työnjohdon ja työntekijöiden välillä, mutta edistää myös sujuvaa tuotantoa. Suunnitelmalla varmistetaan turvallisen työn edellytykset juuri ennen työvaiheen aloittamista. Se huomioi mm. vallitsevat olosuhteet – kulkutiet, materiaalien siirron, viereiset työryhmät ja työkalujen käytön.

Yrityksessä järjestetään vuosittainen työturvallisuusviikko. Viikon aikana pidetään ns. turvallisuusriihiä, joissa käsitellään kaikkien työntekijöiden kanssa vaihtuvia aiheita, kuten vaarojen tunnistamista tai siisteyttä ja järjestystä.

Skanska-

Työmaan turvallisuus- ja terveysasioiden aloituspalaveri

Työmaan aloitusvaiheessa pidetään turvallisuus- ja terveysasioiden aloituspalaveri. Siinä laaditaan työmaan turvallisuussuunnitelma, joka huomioi työmaan erityispiirteet ja työmaan riskien hallintaan tarvittavat suunnitelmat. Työterveyshuolto osallistuu palaveriin työn terveydellisistä riskien asiantuntijana. Aloituspalaverissa sovitaan työterveyshuollon toimenpiteistä kuten työpaikkaselvityksistä, tietoiskuista, terveystarkastuksista. Työmaalla tehdään viikoittaisia TR- tai MVR-mittauksia.

-Skanska-

Suojavarusteissa ei kitsastella

Työntekijämme voivat itse myös vapaasti hankkia työssä tarvittavia, työturvallisuuteen liittyviä suojavaatteita, työkenkiä ja suojalaseja. Yrityksessämme on järjestetty esimerkiksi telineiden käyttöön liittyen teemapäiviä ”telinetorstai”.
Ässämäki-

RATUKE-seminaarin tuloksia

Aihe: Turvallisuus

 •   perehdytys
 •   riittävä läpinäkyvä tiedotus, työmaan turvallisuustavoitteet, niiden viestiminen ja
  seuranta esim. ilmoitustaulut, palaverit
 •   työturvallisuuskoulutus läpi linjan
 •   turvallisuushavaintojen seuraaminen: mitä hyviä/huonoja havaintoja on huomattu
  esim. havainto siitä, että suojalasit (esim.) on otettu käyttöön
 •   turvallisuustietoisku: muutama hetki ennen työskentelyn alkamista käydään
  vaiheet, muuttuneet turvallisuusohjeet ym.
 •   viikkopalavereissa käydään aina läpi: TR-mittarit, turvallisuushavainnot, viikon
  käytänteet ja mitä on tapahtunut
 •  Läheltä piti –tilanteiden ja sattuneiden tapaturmien tutkiminen, läpikäynti
  työmaalla ja opitaan, mikä meni vikaan ja miten se voidaan välttää jatkossa
 •  tyhy-päiviä, missä asioita työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyen
 •  hyvä henki työmaalla ja sen vaaliminen, tiedonkulku johdon ja työntekijöiden välillä
  esim. miltä tulevaisuus näyttää
 •  keskustelutilaisuus 1-2 h kaikilla saman alueen työmailla, toimitusjohtaja mukana (työmaiden porukoita yhdistetään)
 •  vastaavan mestarin jämäkkyys työturvallisuudessa, selkeät säännöt, ohjeet ja
  vaatimus niiden noudattamisessa
 •  vastaavan mestarin tunnettava alaisensa ja osattava tulkita heitä
 •  ristiinmittauksia yrityksen työmailla
 •  ergonomiset suojaimet, henkilösuojaimet ja niiden käyttö! Oma kaappi, josta aina
  saatavilla
 •  tuote-esittelyt työmaalla ja opetusvideot
 •   aamutreenit: vähentää venähdyksiä
 •   yksikön omat työturvallisuusasiantuntijat
 •   johdon turvallisuuskierrokset ja turvallisuuskeskustelut
 •   palkitaan aliurakoitsijoita, jotka ottaneet työturvallisuuskysymykset huomioon ja
  kehittävät sitä
 •  hiljaisen hyväksynnän kitkeminen ja turvallisuusmyönteinen asenne
 •   turvallisuusasioiden ottaminen osaksi urakkasopimuksia ja läpikäynti
  aloituskokouksissa
 •  palkitseminen ja aloitteellisuus turvallisuuden suhteen esim. turvallisuushavainnot