Hyvinvointihankkeen aloitus

Oma hyvinvointihanke vireille?

Kehittämishankkeen toteuttaminen

 • Ensimmäiseksi tulee miettiä henkilöt, jotka lähtevät viemään /haluavat viedä asiaa eteenpäin (monipuolinen edustus, ihmiset, joilla on erilaisia vahvuuksia).
 • Suunnitteluun varataan ja käytetään riittävästi aikaa.
 • Osallistujille on annettava aito mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
 • Vaikutusten/muutosten pysyvyyden kannalta palaute ja seuranta ovat todella tärkeitä.

Vaikuttavan hankkeen tunnusmerkkejä:

 • kohderyhmä on valittu huolella, jolloin toimenpiteet voidaan kohdentaa oikein
 • räätälöity tarpeiden mukaan (ei kaikille kaikkea)
 • osallistava menetelmä (mietitään itse ongelmat, tarpeet ja kehitetään itse ratkaisuja, aikataulu)
 • työpaikkakulttuuri antaa tukea (osa arkea)
 • seuranta säännöllistä ja riittävää (palaute)
 • tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa (työnantaja, työntekijä(-t), tiimi, työsuojelu, henkilöstöhallinto, työterveyshuollon moniammatillinen tiimi, laitevalmistajat, ammatillinen koulutus)
 • joskus palkinnoistakin on hyötyä (tutkimusten mukaan epäonnistuneissa hankkeissa ei ole ollut palkintoja)

Kuinka hankkeessa tulisi edetä?

Vaiheet
1)  Tarpeiden selvittäminen

 • haastatellaan yrityksen eri tahojen edustajia (johto, työntekijät ym. ), kysellään, työskennellään ryhmän kanssa, ketä toiminta/hanke koskee, perehdytään mahdollisesti aikaisempaan tietoon/kirjallisuuteen
 • tietojen perusteella saadaan selville tarpeet, mitä riskejä asiaan liittyy ja onko taustalla jotain, mikä voi vaikuttaa asian eteenpäin viemiseen (esim. taloudellinen tilanne, henkilömuutokset)
  > Hankkeen tavoitteet

2)  Tavoitteiden täytäntöönpano, osa-alueet ja muutostavoitteet

 •       määritellään kuka/ketkä/mikä muuttuu hankkeen tuloksena
 •       konkretisoidaan tavoite

”Mitä osallistujan/osallistujien täytyy tehdä tulosten saavuttamiseksi?”

 • mietitään, mitkä taustalla olevat tekijät (joko henkilökohtaiset tai ulkoiset) vaikuttavat toimintaan/käyttäytymiseen esim. taidot, asenne, uskomukset, laitteet, ohjelmistot

3)  Menetelmät ja toimintasuunnitelma

 •  valitaan sopivat menetelmät ja muokataan ne toimintasuunnitelmaksi
 •  osallistuminen on aktiivisempaa, jos on useampia vaihtoehtoja, joista henkilöt voivat itse valita oman motivaationsa ja valmiutensa mukaan
 • palaute ja henkilökohtainen tieto/ohjaus tärkeitä muutoksen aikaansaamisessa

4)  Hankkeen jakaminen osiin ja materiaalin tuottaminen

 • hankkeessa käytettävät menetelmät ja käytännölliset toimintasuunnitelmat jaetaan pienempiin osiin ja tuotetaan tarvittaessa materiaalia
 • hankkeen lähtölaukauksena on toimenpiteistä tiedottaminen työntekijöille
 • tiedottaminen: kuvataan hankeen/toiminnan kesto ja mistä se koostuu
 • hanke räätälöidään osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan
 • tiedotusmateriaalin tulee olla houkuttelevaa, mikä tunnistetaan omaksi esim. käyttämällä tuttua ulkoasua ja logoja
 • selkeät toimintaohjeet esim. kuinka saadaan palautetta, miten seurataan tavoitteiden saavuttamista

5)  Hyväksyminen ja toimintasuunnitelma

 • tehdään suunnitelma siitä, miten saadaan hyväksyntä hankkeelle ja vaikutusten toteuttamiselle
 • yrityksen sitoutuminen: johto, kohderyhmä ja henkilöstöhallinto mukana hankkeen/toiminnan suunnittelussa alusta alkaen
 • hankkeen toteuttamisen aikana arvioidaan ennakoimattomia vaikeuksia ja mahdollisia hyväksymisen esteitä
 • tiedotussuunnitelma: tiedotetaan kohderyhmää ja johtoa hankkeesta ja siten saadaan johdon tuki, riittävästi tietoa osallistujille, jotka voivat linkittää sen omaan toimintaansa ja toimia sovitulla tavalla
 • osallistujien myöntyväisyys: mitkä tekijät vahvistavat hankkeen hyväksymistä? osallistumisen esteiden madaltaminen, työnantajan kanssa yhteistyössä tapahtuva tiedottaminen, yrityksen sitoutumisen ja tuen osoittaminen hankkeelle, hankkeen liittäminen normaaliin toimintaan, osallistumisen joustavuus (työpaikalla ja työaikaan)

6)  Arviointi ja arviointisuunnitelma

 • suunnitelmallisuus: mitä ja millä arvioidaan, kuka/ketkä arvioi?
 • säännöllisyys: kuinka usein?

Vaiheet muokattu lähteen mukaan: Viester L, Verhagen E ALM, Proper K I, Van Dongen J M, Bongers P M, Van der Beek A J. 2012. VIP in construction: a systematic development and evaluation of a multifaceted health programme aiming to improve physical activity levels and dietary patterns among construction workers. BMC Public Health 12: 89 [http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/89]

 

Hyvinvointihankkeen tueksi:

 • Telma-lehti
  Telma on Työsuojelurahaston ja Työturvallisuuskeskuksen julkaisema
  työelämän kehittämisen erikoislehti.
 • Tiedon silta
  Tiedon silta on työelämän tutkimuksen ja kehittämisen julkaisu, joka on ajankohtainen ja monipuolinen tietopaketti kaikille työelämän kehittämisestä kiinnostuneille. Julkaisu kertoo havainnollisesti Työsuojelurahaston rahoittamista tutkimus- ja kehityshankkeista.
 • TSR-kanava
  Työsuojelurahaston tallennearkisto, jonne on tallennettu
  multimedia- ja radio-ohjelmia.
 • Työsuojelurahaston kehittämisavustus
  Yritykset voivat hakea avustusta hankkeitaan varten.